Oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete
kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist, et Nôgel oleks
Sinule usaldusväärne partner.

Nogel OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud
soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid. Nogel OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

Nogel OÜ on juriidiline isik registrikoodiga 14513588, asukohaga Endla tn 33,
Tallinn 10122.
Isikuandmeid võib Nogel OÜ töödelda:
– vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning
vahendid;
– volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
– vastuvõtjana ulatuses, kellele isikuandmeid edastatakse;
– privaatsustingimused kohalduvad füüsilistele isikutele ning
privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik
Nogel OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Nogel oÜ
valduses olevate isikuandmetega;
– privaatsustingimusi võivad täiendada veebilehel või seadmetes
avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib privaatsustingimusi
nendega muuta ja täiendada.

Nogel OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi isikuandmeid:
– füüsilise isiku poolt Nogel OÜ-le avaldatud isikuandmed (nimi, e-posti
aadress, postiaadress, telefoninumber);
– füüsilise isiku ja Nogel OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid
isikuandmed;
– füüsilise isiku poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt
sotsiaalmeedias);
– teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt e-poest ostmisel);

– veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed
(nt veebilehel veedetud aeg);
– kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;
– Nogel OÜ poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte
raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Nogel OÜ töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
– nõusoleku alusel töötleb Nogel OÜ isikuandmeid täpselt nendes
piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille füüsiline isik on kindlaks
määranud. Nõusolekute puhul lähtub Nogel OÜ põhimõttest, et
iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav,
ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas
keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel
teel või suulise avaldusena. Füüsiline isik annab nõusoleku
vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks
lahtri märgistamise kaudu veebilehel.

– õigustatud huvi tähendab Nogel OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks
ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid
turul. Seadusest tuleneval alusel töötleb Nogel OÜ isikuandmeid vaid
pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Nogel OÜ-l on õigustatud
huvi, mille alusel isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses
füüsilise isiku huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel
isikuandmete töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
– usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete
töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate
väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
– kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja
toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha kliendile
nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
– veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel
kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. Nogel OÜ kasutab
kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja
infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks,
parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning
kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema
teenuse osutamiseks;
– kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud
kampaaniate korraldamine, klientide ja külastajate rahulolu

uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste
efektiivsuse mõõtmine;
– kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine erinevates
müügikanalites, veebilehtedel;
– võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega
võitlemiseks ning veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning
tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
– õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
– seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Nogel OÜ
isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või
seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks
tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või
rahapesu reeglite järgimisel;

– juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks
Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine füüsilise isiku antud
nõusolekul, hindab Nogel OÜ hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust.

Nogel OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Nogel OÜ võib edastada
koostöö raames ja eesmärgil füüsilise isikuga seotud andmeid, sh
isikuandmeid;
– sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja
turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted,
võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT
partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja
organisatsioonid tingimusel, et:
– vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
– isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Nogel oÜ juhistele ning
kehtiva lepingu alusel.

Nogel OÜ säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja.
Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse
kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Nogel OÜ poolt
selleks kehtestatud korrale.
– Nogel OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas
tagada isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste
meetmete kasutamise.
– juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab
Nogel OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede

leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.
Muuhulgas registreerib Nogel OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks
ettenähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja füüsilist isikut otse.

– nõusolekuga seonduvad õigused:
– füüsilisel isikul on igal ajal õigus teatada Nogel OÜ-le oma soovist
nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.
– isikuandmete töötlemisel on füüsilisel isikul ka järgnevad õigused:
– õigus saada teavet ehk füüsilise isiku õigus saada teavet tema
kohta kogutud isikuandmete kohta;
– õigus tutvuda andmetega, mis mh hõlmab füüsilise isiku õigust
töödeldavate isikuandmete koopiale;
– õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele;
– õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on füüsilisel isikul
õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus
toimub ainult nõusoleku alusel;
– õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib
mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel
lubatud või kui füüsiline isik vaidlustab isikuandmete õigsuse.
Füüsilisel isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust
kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid
füüsiline isik ei taotle isikuandmete kustutamist;
– õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas füüsilise
isiku isikuandmete töötlemine on seaduspärane.

õiguste teostamine:
– füüsilisel isikul on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva
küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Nogel
OÜ poole e-posti teel hello@nogelorganics.com.

– kaebuste esitamine:
– füüsilisel isikul on õigus pöörduda kaebusega Nogel OÜ poole,
Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui füüsiline isik leiab,
et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;
– Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel
aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-
nouandetelefon.

Nogel OÜ võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste
külastajate kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed
infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või
muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-
aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda;
– Nogel OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse
osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele; kindlustada
parim teenuse kvaliteet; informeerida külastajat ja klienti sisust ja teha
soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada
turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist.
Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende
kasutusharjumuste fikseerimiseks;
– Nogel OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid.
Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;
püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate
osapoolte küpsiseid kasutavad Nogel OÜ partnerite veebilehed. Nende
küpsiste tekkimist Nogel OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta
saad infot kolmandate osapoolte käest;
– küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebilehel,
infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris;
– enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult
lubamata ei ole veebilehe funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja
muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on külastaja
kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse
seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Nogel OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest
dokumentidest, kordadest, juhistest:
– Isiku e-poe konto, mille kaudu saab füüsiline isik ligi enda kohta
Nogel OÜ olemasolevate isikuandmetele; saab neid parandada,
muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate
privaatsustingimuste alusel antavaid õigus;
– Nogel OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise
põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Nogel OÜ
rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja
turvalisena.

Nogel OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid
privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Nogel OÜ füüsilisi isikuid
www.nogelorganics.com koduleheküljel. Eeldame, et kui asute
kasutama veebilehte www.nogelorganics.com, olete
privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.